7. FRAKSI DEMOKRASI KEBANGKITAN INDONESIA

Ketua
H. Rahman Tawulo, SH., MH

Wakil Ketua
H. Hasbulan, SE., MM

Sekretaris
Ir. Ilham Hamra

Anggota
Novianna, S.Sos
Hj. Hamida Sudu, S.Ip