3. FRAKSI PAN

Pembina
DR. Ir. H. Samsuddin Rahim, M.Si

Ketua
Irwan Sukma

Sekretaris
M. Syaifullah Usman

Anggota
Anita Dahlan Moga, SH., MH
Wartono Pianus